1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Plan for attraktivitet på høring

Plan for attraktivitet på høring

Kommunestyrekomité for vekst og utvikling har sendt strategisk plan for attraktivitet på høring.

Foto: Simen Skari

Komiteleder Ingrid Hvidsten Gabrielsen håper mange kommer med innspill.

- Dette er første gangen Elverum har en samlet plan for attraktivitet der vi ser på bosteds- nærings- og besøksattraktivitet under ett. Den skal peke på hvordan vi skal jobbe for at Elverum skal bli enda bedre sted å bo, besøke og arbeide i, og å utvikle og etablere virksomhet i, sier Gabrielsen.

Ett hovedmål

Planen er en samlet plan som har en bransjeuavhengig og helhetlig tilnærming. Det er definert ett hovedmål for perioden som er formulert som et framtidsbilde for hva Elverum skal være for å tiltrekke seg nye innbyggere, bedrifter og besøkende og samtidig evne å ta vare på de vi har.

«Elverum er kraftsenteret i Sør-Østerdalen. Vi er et kompetansesenter, en initiativtaker og en pådriver som drar nabokommunene med, slik at vi som region står sterkere. Elverum er en viktig og foretrukket samarbeidsparter i Innlandssammenheng, og bidrar til å løse nasjonale og globale utfordringer.

Vi har en tydelig stemme i samfunnsdebatten regionalt og nasjonalt, og påvirker med det politiske prosesser og rammebetingelser for økt verdiskaping i Elverumregionen.

Vi er kjent for vår gjestfrihet og spennende og mangfoldige tilbud, og er derfor en foretrukket destinasjon og stoppested gjennom hele året. Elverum er et sted hvor studenter og soldater velger å bli værende eller å komme tilbake til.

Vi er også kjent for vår kreativitet, vårt samfunnsengasjement og vår kraft til å skape. Med et kompetent næringsliv i utvikling tiltrekker vi oss nye innbyggere og nye etableringer. Elverum er et sted der samfunnet løfter i flokk til det beste for bedrifter, innbyggere og gjester»

Utadvendt, handlekraftig og synlig

For å nå hovedmålet er det definert mål innenfor tre fokusområder: Utadvendt, Handlekraftig og Synlig. Her er det tilhørende strategier for hvordan vi skal nå målet i de ulike områdene. Konkrete tiltak vil komme i de årlige virksomhetsplanene til de ulike tjenesteområdene i Elverum kommune.

Attraktivitetsarbeid er omfattende og griper inn i mange ulike bransjer og samfunnsområder. Både næringslivet, frivillige lag og foreninger og innbyggere er viktige lagspillere i dette arbeidet.

- Det er lagt stor vekt på medvirkning og innspill underveis i utarbeidelse av planutkastet, og planen vektlegger i stor grad hvordan vi kan få til samarbeid, arenaer og bruke virkemidlene vi har - til å skape vekst og utvikling i Elverum.

Det har vært viktig i arbeidet med planen at målene og strategiene i størst mulig grad skal være knyttet til hva kommuneorganisasjonen selv kan påvirke, og hva vi kan samarbeide om for å lykkes.

- Skal vi lykkes med å tiltrekke oss kompetanse, arbeidsplasser, nye innbyggere og besøkende så er vi avhengige av at hele Elverumsamfunnet bidrar, utrykker Gabrielsen.

Hun legger til at hun håper at vi får en plan der vi er enige om retningen og hvordan vi sammen kan jobbe for å nå målene.

- Vi ønsker innspill på hele planen, men særlig på mål og strategier. Vi håper at både innbyggere, næringslivet, frivillige- lag og foreninger sender inn gode innspill til planen.

Frist 15. august

Fristen for å komme med innspill/høringsuttalelse er satt til 15. august 2021. Privatpersoner, lag, foreninger, offentlige og private virksomheter og andre er velkomne til å gi uttalelse til planutkastet.

Høringsuttalelse sendes Elverum kommune på e-post til:

postmottak@elverum.kommune.no

eventuelt med post til:

Elverum kommune, postboks 403, 2418 Elverum.

Husk å merke uttalelsen «Strategisk plan for attraktivitet 2021 – 2026»