1. Hjem
  2. Aktuelt
  3. Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Søk kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak. Søknadsfristen er 10.01.2022

Coronavirus 4914028 1920

Elverum kommune er tildelt 1,8 millioner til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter". Søknadsfrist er 10.01.2022. Klokka 23.59

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning og virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Servering, arrangement, overnatting og reiseliv er næringer som har prioritet i denne runden

Søknader blir helhetsvurdert i samsvar med følgende tre kriterier;

  • Regnskapstall, beregninger og tildelt støtte – risiko for permanent tap av ansatte og kompetanse, påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.

  • ”Soft“ vurdering – i hvilken grad virksomheten er berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, risiko for permanent tap av ansatte og kompetanse, Virksomheter i vekstfase.

I saksbehandlingen gjør beregninger på netto tap basert på kriteriene nevnt over. At virksomheten dokumenterer tap ved egne regnestykker basert på kriteriene anbefales.

  • Betydning for attraktivitet – virksomhetens betydning for Elverums attraktivitet med hensyn til beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester.

Søknad om støtte sendes via elektronisk søknadssenter på regionalforvaltning.no.


Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Det betyr at det må innsendes separate filial/avdeligsregnskap for konsern med kun deler av sin virksomhet i Elverum. Det må også sendes inn dokumentasjon på konsernets totale virksomhet da kommunen må vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon.

Er ikke tildelingen tilstrekkelig til å innfri alle søknadene skal støtten tildeles forholdsmessig med nevnte maks beløp. Maks støttebeløp per virksomhet økes fra 700.000 til 1.200.000 kr sett alle rundene under ett. Virksomheter som har mottatt støtte i tidligere runder er berettiget til å søke.

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 19. Januar 2022. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- saksbehandles i sin helhet av Elverum Vekst.

Tilskuddene utbetales så raskt som mulig i etterkant av formannskapsmøtet

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer. Saksbehandling skjer iht kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Denne notifiserte ordningen vil bli brukt som hjemmel for alle tilskudd.

Se gjennomgang av hvordan du søker i løsningen nederst i saken.

Andre støtteordninger, og informasjon fra regjeringen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/...