1. Hjem
 2. Aktuelt
 3. Støtteordninger for næringslivet

Støtteordninger for næringslivet

Det finnes en rekke støtteordninger for å avdempe de negative effektene av korona-pandemien. Du finner oppdatert informasjon her.

Coronavirus 4914028 1920

Det finnes en rekke støtteordninger for å avdempe de negative effektene av korona-pandemien. Under følger en oversikt over kjente ordninger pr 27.11.2020. Noen ordninger åpne for søknader (noen med søknadsfrist i nær fremtid), mens andre ordninger er på trappene.

Følg med på Altinn

Følg gjerne med på Altinn.no om støtteordninger for bedrifter og oversikt over aktuelle nyhetssaker knyttet til koronasituasjonen.

Nederst på siden finnes også et telefonnummer man kan ringe for gratis veiledning om de ulike støtteordningene (800 33 840). Du kan også melde deg på Altinns nyhetsbrev på deres sider.

Det er viktig å lese kriteriene nøye for de ulike støtteordningene fordi det er mange forskjellige forutsetninger for å motta støtte. For eksempel: Noen ordninger krever at bedriften/arrangementet o.l. er berørt av statlige pålegg, mens andre ordninger også omfatter de som er berørt av alle offentlige pålegg. Noen ordninger krever at et arrangement er avlyst, mens andre ordninger vil dekke redusert inntekt.

Temasider som er nyttige


Vi anbefaler følgende sider for mer informasjon:

 • Regjeringens oversikt over gjeldende nasjonale tiltak for arbeidslivet her.
 • Klosser Innovasjon sin temaside Korona-tiltak.
 • Innlandet Fylkeskommunes oversikt over støtteordninger for næringsutvikling i koronatider her.
 • NHOs oversikt over krisepakker i forbindelse med korona-pandemien her.


Ulike relevante ordninger

Statens kompensasjonsordning for næringslivet (nærings- og fiskeridepartementet)


Link til regjeringens spørsmål og svar-side her.


Gjelder foretak med mer enn 30 % omsetningsfall som følge av koronapandemien. Beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder (september/oktober, november/desember, januar/februar), dvs. samlet omsetning i tomånedersperioden i 2019 sammenlignet med samlet omsetning i tomånedersperioden i 2020. Bedrifter som ikke hadde omsetning i referanseperioden kan ikke søke om kompensasjon.

Forvaltes av Brønnøysundregisteret. Skal opprettes portal med informasjon og lenke til søknadsskjema i Altinn (17.11.20).

Dekning av utgifter for innreisekarantene (nærings- og fiskeridepartementet)

Bedriftene blir kompensert for et fast beløp per arbeidstaker i karantene per dag (ca. 800-1000 kr).

Ordningen gjelder fra 1. november 2020 til 28. februar 2021. Per 10.11.20 ikke avklart hvem som skal forvalte ordningen.

 • Link til foreløpig informasjon her.

Støtte til store publikumsåpne arrangementer (Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet)

Gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg i fm. covid-19.

Gjelder åpne publikumsarrangementer med minst 500 deltakere. Ordningen skal dekke 60 % av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som tilskudd, der 20% av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden.

Det er Innovasjon Norge som skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Utbetaling av tilskudd vil skje i første kvartal 2021.

 • For mer informasjon om ordningen, se her.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader. For å få dekket lønnskostnader må den permitterte være tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen innen første dag i måneden det søkes lønnskompensasjon for.

Maksimalt tilskudd er kr. 15 000 per måned per ansatt som tas tilbake fra permittering.

 • Søknadsskjema for oktober, november og desember blir gjort tilgjengelig på lonnstilskudd.no i februar 2021.
 • For mer informasjon om ordningen, se her.

Støtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere (Arbeids- og sosialdepartementet)

Dette er en Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet.

Man må søke måned for måned innen oppgitte frister. Ordningen dekker inntil 60% av tapte inntekter inntil 6G.

 • For mer informasjon om ordningen, se her.
 • For søknadsskjema se her.

Informasjon om Innovasjon Norge sine støtteordninger til landbruk og landbruksbaserte næringer finner du her.

Stimuleringsordning for kultursektoren (kulturdepartementet)

NB! Søknadsfrist 1. desember kl. 13:00.

Formål å stimulere til gjennomføring av arrangementer innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter.

Tilskudd gis til billetterte kulturarrangementer som må redusere antall fysiske deltagere på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet.

 • Ytterligere informasjon og kriterier finnes her.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

NB! Søknadsfrist 15. desember kl. 13:00.

Formål å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, hel eller delvis stengning eller avlysning av arrangementer i kultursektoren.

Pr. 25.11.20 foreligger kun søknadsskjema for arrangementer som var planlagt eller avholdt i september 2020. Søknadsskjema for arrangementer fra oktober til desember kommer så snart forskrift er klar.

 • Søknadsskjema, informasjon og kriterier finnes her.

Kriseteam for næringslivet

Kommunene Trysil og Elverum har på vegne av Sør-Østerdal-regionen fikk i vår innvilget 500 000 kroner fra regionrådet til å etablere et kriseteam som skal bistå næringslivet.

Det er fortsatt muligheter til å få hjelp fra dette teamet. De kan bistå med råd innenfor følgende felter:

 • Økonomisk restrukturering
 • Likviditetsproblematikk
 • Endring av foretaksform
 • Kontakt med regnskapsfører evt få på plass regnskapsfører
 • Bistand i kontakt med bank

Bedriftene kan få inntil 10 timer gratis bistand fra svært erfarne eksperter fra Fram, KPMG, The Vit eller Hartz & Co. Ta kontakt med oss om du trenger bistand. Ta kontakt med Tone Lien på tone@elverumvekst.no

Trenger mer informasjon eller bistand rundt søknader? Ta kontakt med: