1. Hjem
  2. Mal for beskrivelse av kostnad/tap - Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune

Mal for beskrivelse av kostnad/tap - Kommunal kompensasjonsordning Elverum kommune

Her finner du en mal for hvordan du beskriver beskrivelse av kostnader og tap i regionalforvaltning.


På side tre i skjemaet i regionalforvaltning skal søker oppgi poster som ønskes å få dekt gjennom ordningen. Søker skal her oppgi kronebeløp for hver post fordelt på årene 2020 og 2021.

Hver post skal beskrives overordnet i kolonnen Beskrivelse kostnad/tap. For at saksbehandler som skal kunne vurdere søknaden din ber vi deg svare på følgende spørsmål som underlag for beløpet som søkes.

Svar på spørsmålene vektlegges betydelig i tildelingen.

  1. Gi en beskrivelse av hvordan virksomheten er rammet av lokale og nasjonale tiltak

  2. Gi en beskrivelse av hvilke konsekvenser dette har hatt – (Nedbemanning, nedstengning, permittering, redusert lønn, redusert kontanter, utsatt vedlikehold, utsatt driftskritiske investeringer, etterslep av husleie etc.)

  3. Hva har blitt gjort for i å minimere tap/kostnader?

  4. Gi en utfyllende og konkret beskrivelse av postene det søkes kompensasjons for. Vis gjerne til underliggende tall for omsøkt beløp og sammenhenger til regnskap. – (eksempelvis; tap i omsetning bør forklares med hvordan søker har tilpasset kostnadene som følge av dette, ved reduserte åpningstider eller redusert kundekapasitet bør regnestykker for tap fremlegges), søker man kompensasjon for kostnader må søker beskrive og vise til tall som bekrefter tapet.)