Elverum Vekst skal legge tilrette for nyskapning og vekst og bidra til å trekke nye bedrifter/virksomheter til kommunen. Vi kan tilrettelegge for utleie av hensiktsmessige områder og lokaler til eksisterende og nye bedrifter som vil etablere seg i kommunen.

De tre selskapene som til sammen utgjør Elverum Vekst er Elverum Tomteselskap AS, Elverum kommunale industribygg AS (EKI) og EKI Utvikling AS. Alle selskapene har de samme ansatte, det samme styret og er eid av Elverum kommune. 

Elverum Tomteselskap ble stiftet i 1965, og har til formål å utvikle og å omsette fast eiendom innenfor boligsektoren. Selskapet kan også delta i utvikling av borettslagseiendom hvis dette er etter spesiell tillatelse fra, og i nært samarbeid med boligbyggelaget. Selskapet kan videre engasjere seg i eiendomsutvikling av servicefunksjoner for boligområder, som for eksempel barnehager, grendehus eller liknende. 

 

Historie

ETS har tilrettelagt mer enn 1.000 boligtomter i Elverum siden starten i 1965.

Elverum har lenge vært blant de kommunene i innlandet med størst befolkningsvekst. Tilflyttingen har gjort at befolkningsveksten har vært på 40 % de siste 30 årene. Det er derfor stadig stor etterspørsel etter byggeklare tomter. Derfor har ETS de siste årene bygget ut en rekke tomteområder i Elverum, blant annet: Friggveien, Løvbergsmoen, Stavåsbakken, Søbakken, Bureiserfeltet og Hanstad. Det forventes at det vil være behov for å bygge 100-120 nye boliger i Elverum hvert år de nærmeste årene. Av dette er det forventet at ETS andel vil utgjøre ca. halvparten, først og fremst gjennom utvikling av Elverums nye bydel Ydalir.
 

Formål

ETS skal ha som formål å fremme befolkningsvekst i Elverum Kommune, ved å skaffe tilveie og utvikle attraktive boligtomter og næringstomter i et tilstrekkelig antall og til konkurransedyktige priser. Selskapet skal kunne engasjere seg direkte eller indirekte i forhold som står naturlig i forbindelse med dette, herunder erverv av aksjer i andre selskaper og/eller ved å inngå ulike typer samarbeid med andre selskaper.

Elverum Tomteselskaps videre mål:

  • Å være en aktiv og utadrettet aktør slik at kommunen kan tiltrekke seg nye innbyggere og ny kompetanse.

  • Å kunne tilby bistand til selvbyggere, boligselskap/utbyggere og boligbyggelag med tilrettelegging og klargjøring av boligtomter og næringstomter tilpasset den enkelte innbyggers eller bedrifts behov.

  • Å kunne bistå både enkeltpersoner og bedrifter, både private og offentlige, med tilrettelegging og klargjøring av både boligtomter og næringstomter.

  • På sikt skal ETS utvikles til å bli en regional aktør som gjennom finansiell styrke, gjennom tverrfaglig kompetanse og gjennom et bredt nettverk, kan bidra til å tilføre regionen nye innbyggere og ny kompetanse ved også å samarbeide med nabokommunene om tilrettelegging av boligtomter og næringsareal.